Pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis

Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras (Centras) 2013 m. gruodžio 2 d. pasirašė trišalę sutartį dėl projekto „Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro patalpų rekonstrukcija “ finansavimo ir administravimo su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir VšĮ Centrine projektų administravimo agentūra. Projektas vykdomas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastuktūra “VP-2.4-SADM-02-V priemonę „Paslaugas, tarp jų socialinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“. Skirta 605 333,58 Lt.

Projekto tikslas – yra užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimą, tenkinant neįgaliųjų su klausos negalia poreikius, suteikiant gestų kalbos vertimo paslaugas, bei užtikrinant paslaugų prieinamumą ir aukštą jų kokybę. Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras teikia gestų kalbos vertimo paslaugas dvejose apskrityse – Panevėžio ir Utenos. Panevėžyje dirba 11 gestų kalbos vertėjų. Utenoje dirba 2 vertėjai, 1 vertėjas dirba Visagine. Iš viso 14 gestų kalbos vertėjų.

Projekto uždavinys – modernizuoti Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centrą. Numatomų kapitališkai remontuoti patalpų adresas yra Aukštaičių g. 4, Panevėžys, (unikalus Nr. 2797-0000-5020:0010). Centro patalpos yra įsikūrusios pastato II aukšte, bendras patalpų plotas 167,21 kv. m. Patalpos valdomos patikėjimo teise. Patalpos buvo perimtos, likvidavus Panevėžio visuomenės sveikatos centrą, todėl jos ne visiškai tinka dabartinei Centro veiklai. Nėra mokymų klasės vertėjų kvalifikacijai tobulinti ir naujų gestų mokymuisi, nėra kabinetų individualiam klientų priėmimui, neekonomiška šildymo sistema, nėra karšto vandens. WC patalpos nepritaikytos asmenims, turintiems judėjimo negalią. Patalpos II aukšte – nėra galimybės į Centrą patekti judėjimo negalią turintiems asmenims. Kiekvienais metais gestų kalbos vertimo paslaugų poreikis auga, jei 2005 m. buvo suteiktos 2203 gestų kalbos vertimo paslaugos, tai 2012 m. – 6027. Vertėjų skaičius išaugo nuo 4 iki 14 etatų. Tolesnė Centro plėtra neišvengiama, vadovaujantis Lietuvos gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 m priemonių planu, įkuriant dar 2 vertėjų darbo vietas.

Įgyvendinus projektą, bus modernizuotas ir tinkamai pritaikytas Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras. Perplanavus turimas patalpas, bus galima įrengti 3 kabinetus individualiam klientų priėmimui, užtikrinant paslaugų konfidencialumą, laukiamąjį Centro lankytojams, nedidelę 10 vietų mokymų klasę. Ji būtų pritaikyta dalyvauti mokymuose bei vaizdo konferencijose. Centre būtų daromi video įrašai. Tai tiesiogiai darys įtaką Centro veiklai: gerės vertimo paslaugų kokybė ir operatyvumas bei bendravimo su žmonėmis, turinčiais klausos negalią, intensyvumas, bus sudarytos sąlygos gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimui. Įrengus mokymų klasę bus galimybė gestų kalbos vertėjams kelti kvalifikaciją savo darbo vietoje, mokyti vartotojus. Projekto metu taip pat būtų modernizuota šildymo sistema, pastatytas boileris karštam vandeniui, asmenims, turintiems judėjimo negalią, būtų sudarytos sąlygos patekti į Centro patalpas. Modernizavus šildymo sistemą, planuojame sutaupyti lėšų šildymui.

Projektą planuojame įgyvendinti iki 2015 m. birželio 30 d.

Posted in Be kategorijos | Komentarai įrašui yra išjungti

Comments are closed.